Kompetencecentret samler en række specialiserede ydelser, også for småbørn:

 • sproggrupper
 • kurser for børn i dagtilbud og skoler
 • rådgivning til forældre og pædagogisk personale omkring børnene

KSK er desuden hjemsted for PPR’s sprog- og stammegrupper.

KSK rummer også Sprogbadet og kommunikationsklasser som er hhv. specialklasser og tilbud til skolebørn, der har sproglige og kommunikative vanskeligheder fx pga. høretab.

Sproghuset på Spættevej 2-4 er base for Kompetencecentret. Specialklasserne har til huse på Møllevangskolen under ledelse af skoleleder på Møllevangskolen, Thomas Chr. Trønning.

Kompetencecenterets mål er også at udbrede viden blandt andet i form af kurser om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation.

De børn der har behov for og kan drage nytte af et tilbud, der ligger ud over distriktsindsatsen, skal indstilles til PPR, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, som varetager den endelige visitation.

Sproghuset består af 3 afdelinger: Stueetagen, 1. etage og Annekset.

 • I stueetagen finder du PPR’s sproggrupper for førskolebørn og stammegrupper, som er tilbud for 0 – 18 årige børn og unge.
 • På 1. salen har vi de ydelser for førskolebørn, som tidligere blev varetaget af IKH. Her er der et tæt samarbejde mellem talehørekonsulenter, psykolog og fysioterapeut i forbindelse med sproggrupper og andre typer af udredningsforløb.
 • I annekset ved siden af huset holder Sprogbadet til, som er et tilbud for skolebørn fra hele Aarhus Kommune.

Sproggrupper

Sproggrupperne i Sproghuset er forløb af varieret længde for børn før skolealderen. Typisk vil forløbene i stueetagen være af kortere varighed end dem på 1. etage.

Sproghuset

Sproghuset 1. etage varetager undervisning af førskolebørn med svære tale-sproglige vanskeligheder. Der kan også være tale om vanskeligheder af mere sammensat karakter. 1. etage består af fire talehørekonsulenter, en psykolog og en fysioterapeut. Det betyder, at vi kan have et tæt tværfagligt samarbejde. Børnene kommer fra hele Aarhus Kommune, og de visiteres via PPR og Specialpædagogik.

Vi tilbyder forskellige undervisnings- og vejledningsforløb. Det er karakteren og graden af barnets vanskeligheder, der afgør, hvad vi tilbyder barnet.

I Sproghuset tilbyder vi forløb til førskolebørn med svære sprog- og udtalevanskeligheder, samt vanskeligheder af mere sammensat karakter. Personalegruppen i Sproghuset udgøres af et tværfagligt team bestående af fire tale-/hørekonsulenter, en fysioterapeut og en psykolog.

Tilbuddet kan benyttes af børn bosiddende i Aarhus kommune. Det er den lokale talehørekonsulent, der i samarbejde med barnets forældre og børnehave, indstiller det enkelte barn til Sproghuset. Visitationen til Sproghuset foregår således via PPR og Specialpædagogik. Børnene visiteres til forløb fra januar til juni eller fra august til december.

I Sproghuset tilbydes der gruppeforløb med undervisning samt eksterne udrednings- og vejledningsforløb. Det er karakteren samt graden af barnets vanskeligheder, som afgør hvilket tilbud barnet tilbydes.

I det følgende beskrives de forskellige forløb:

Dysfasigruppe
Dysfasigruppen er et tilbud til børn, hvis sproglige udvikling er forsinket eller forstyrret.
En sproglig forsinkelse eller sproglig forstyrrelse kan både påvirke barnets evne til selv at producere sprog, samt barnets evne til at forstå sprog. Ofte vil begge elementer være påvirket.

Gruppen består af seks børn, der mødes en til to formiddage om ugen fra kl. 8.30 til 12. I perioder med én mødedag om ugen vil der være opfølgning og vejledning til forældre og institution.
Der er to talehørekonsulenter tilknyttet gruppen.

De børn der indgår i denne gruppe vil ofte have svært ved at lære/huske nye ord, have vanskeligt ved at danne korrekte sætninger og i det hele taget have svært ved at begå sig sprogligt og kommunikativt alderssvarende. 

Sprogarbejdet i gruppen foregår overvejende tematisk, og gennem legeprægede aktiviteter arbejdes der målrettet med udvidelse af børnenes ordforråd, begrebsforståelse, ordbøjning og sætningsopbygning. Der er undervejs i forløbet ligeledes fokus på regler for almindelig kommunikation, herunder turtagning og det at indgå i en gruppe.

Graden og kompleksiteten af vanskelighederne varierer fra barn til barn og i undervisningen tages der derfor altid udgangspunkt i det enkelte barns vanskeligheder og styrker, således at det enkelte barn bliver passende udfordret.

Hos børn med vanskeligheder af mere sammensat karakter inddrages psykolog og fysioterapeut altid i det omfang, det skønnes relevant. Der er endvidere mulighed for henvisning til yderligere udredning.

Fonologigruppe
Fonologigruppen er for børn, hvis primære vanskelighed er udtalen. Børnenes sprogforståelse er oftest alderssvarende.

Gruppen består af seks-syv børn, der mødes to formiddage om ugen fra kl. 8.30 til 12. Der er to talehørekonsulenter tilknyttet gruppen.

Undervisningen i fonologigruppen foregår både fælles og individuelt som lege, spil og lydlige aktiviteter.

I fællesundervisningen introduceres børnene til de danske sproglyde, og der arbejdes målrettet med at styrke barnets fonologiske/lydlige opmærksomhed. Der skelnes mellem sproglyde, vi leger med rim og remser og skærper derigennem barnets bevidsthed om sprogets lydside.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i og tilpasses det enkelte barns niveau.

Den individuelle undervisning målrettes barnets specifikke udtalevanskeligheder. Her udvælges barnets øvelyde, som der arbejdes fokuseret med, og når barnet er parat, gives der øvematerialer med hjem. Teamets fysioterapeut kan inddrages i vurderingen af, om der ligger mundmotoriske vanskeligheder til grund for udtalevanskelighederne.

Hos børn med vanskeligheder af mere sammensat karakter inddrages altid psykolog og fysioterapeut i det omfang, det skønnes relevant.   

Eksternt forløb
Et eksternt forløb er et tværfagligt tilbud, der adskiller sig fra de ovenstående forløb ved ikke at være et gruppeforløb i Sproghuset. Der er i stedet tale om et udrednings- og vejledningsforløb, som primært foregår i barnets institution. Til disse forløb er der tilknyttet en talehørekonsulent, en psykolog og en fysioterapeut.

Sproghusets tværfaglige team laver i tæt samarbejde en udredning af barnets vanskeligheder, således at der på denne baggrund kan gives specifik vejledning samt anbefalinger til eventuelle yderlige relevante tiltag.

Fælles for gruppetilbuddene
Dagen i gruppen forløber efter en fast struktur, så barnet oplever genkendelighed, og dermed kan frigive energi til at lære nyt. I alle henseender tages der udgangspunkt i barnets ressourcer og læringsstrategier, og barnet får rig mulighed for at lære i et anerkendende miljø.

Dagen starter altid med fællesaktiviteter/fællesundervisning. Undervisningen består af legeprægede aktiviteter, med et specifikt sprogligt eller lydligt fokus. Efter en lille frugtpause, er der individuel undervisning, mens gruppens øvrige børn leger, tegner eller indgår i andre relevante aktiviteter. Efterfølgende spises der madpakker, inden børnene skal tilbage til børnehaven.

Samarbejde med forældre og børnehave.
Forældre og børnehave informeres fra gang til gang om det arbejde der foregår i gruppen. Dette sker dels via den personlige mappe, som alle børn får udleveret når de begynder i gruppen, samt ved personlig kontakt.

I forbindelse med et forløb i Sproghuset er der en forventning om, at både forældre og barnets dagtilbud støtter op om forløbet og er med til at igangsætte og fastholde en udvikling.

Det forventes således at:

 • Forældre og børnehaven så vidt muligt dagligt arbejder med det udleverede materiale
 • Forældrene deltager i et opstartsmøde, evt. midtvejsevaluering samt vejledning efter behov
 • Forældre og børnehave deltager ved den afsluttende konference

 

Praktiske oplysninger

 • Transporten til og fra Sproghuset foregår i taxa. På gruppedage hentes børnene enten derhjemme eller i børnehaven og taxachaufføren følger ved ankomst børnene helt ind i Sproghuset. Hvis man som forældre selv ønsker at bringe og hente sit barn er dette selvfølgelig også en mulighed.

 • Sproggrupperne følger skolernes feriekalender.

 • I grupperne medbringer børnene til hver gang et styk frugt og en madpakke

 • Undervisningen forgår på:
  Kompetencecenter for sprog og kommunikation
  Spættevej 4, 1 sal.
  8210 Aarhus V

Sprogbad – et kursus for børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder

Sprogbadet er et intensivt forløb med fokus på det enkelte barns sproglige og kommunikative udvikling. I sprogbadet arbejdes der med et afgrænset tema med fokus på sproget via mange indgangsvinkler og gentagelser. Undervisningen varetages af en talehørelærer, samt en lærer.

Målgruppe: Sprogbadet tilbydes normaltbegavede elever med forsinket sproglig udvikling og kommunikative vanskeligheder.

Visitation: PPR og Specialpædagogik visiterer til Sprogbad to gange om året, i december og juni. Indstilling til Sprogbad sker i et samarbejde mellem skolens ledelse, talepædagog og forældre.

Varighed: 10 uger á 10 time om ugen. Timerne er fordelt på tre dage fra kl. 8 - 11.30.

Test: Inden forløbets start testes børnene talepædagogisk og psykologisk med henblik på at afklare om barnets vanskeligheder ligger indenfor målgruppen. Testningen udføres af de lokale talepædagoger og psykologer inden en eventuel indstilling til kurset. Indstilling sker i samarbejde med skolens leder, klasselærer og forældrene. Efter optagelse på kurset foretages ordforklaringer ud fra fokusord i relation temaet. Eleven forklarer fokusord, før og efter forløbet, samt efter et år. Ordforklaringerne udføres for at afklare barnets viden om temaet, samt som evaluering af barnets udbytte af forløbet. 

Mål for den enkelte elev i sprogbadet:

 • Udvidelse af passivt og aktivt ordforråd med udgangspunkt i tematiseret undervisning
 • Nuancering af sprogbruget

Kurset fordrer en høj grad af forældreinddragelse. Inden forløbets start afholdes forældremøde med information om forløbets mål og indhold, samt en gennemgang af forventninger til forældrenes indsats gennem forløbet. Hver uge vil forældrene få tilsendt en ugeplan, der indeholder et overblik over ugens indhold, samt hjemmeopgaver, som forventes arbejdet med ud over kursustiden. Hjemmeopgaverne indeholder konkrete tilgange til arbejdet med sprog og sprogbrug i hjemmet.

Afslutning: Kurset afsluttes med udarbejdelse af en handleplan med forslag til det fremtidige arbejde i hjemmet og i distriktsklassen, samt et afsluttende møde for forældre og professionelle omkring barnet.

Finansiering: Kurset er centralt finansieret for alle folkeskoleelever i Aarhus Kommune. Vedr. elever fra privatskoler og skoler udenfor Aarhus pålægges skolen en kursusafgift.

Praktisk: Vi bevilger taxatransport til og fra Sprogbadet. Forløbet finder sted på kommunens Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation.

Sproghuset afholder forskellige kurser løbende. Kurserne kan enten være for daginstitutioner

Tegn til Tale

Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation har forskellige tilbud til de voksne omkring et barn, der skal i gang med at anvende eller som allerede anvender tegn til tale.

Tegn til Tale anvendes primært til hørende børn, der af den ene eller anden grund ikke er kommet i gang med den sproglige udvikling. Kurserne tilpasses behov.

Forældre/familie

 • Der tilbydes vejledning og den første undervisning af tegn til tale i hjemmet. Deltagere kan være forældre, bedsteforældre og andre, der har deres hyppige gang i barnets hjem. Der henvises gennem PPR.
 • Kursusforløb i Sproghuset for forældre. Niveauet tilpasses deltagernes aktuelle behov. Der henvises gennem PPR.

Pædagogisk personale

 • Der tilbydes grundkursus og vejledning samlet til en personalegruppe (hele personalegruppen eller stuepersonalet) i institutionen. Der henvises gennem PPR.
 • Tegn til tale kursusforløb for pædagogisk personale. Der udbydes kurser til begyndere og øvede. Kurserne opslås via Aarhus Kommunes kursusdatabase.

Der tilbydes vejledning omkring implementering af tegn til tale i institutionens dagligdag via deltagelse i institutionens almindelige aktiviteter. Der henvises gennem PPR.