Kompetencecentret samler en række specialiserede ydelser, også for småbørn:

 • sproggrupper
 • kurser for børn i dagtilbud og skoler
 • rådgivning til forældre og pædagogisk personale omkring børnene

KSK er desuden hjemsted for PPR’s sprog- og stammegrupper.

KSK rummer også Sprogbadet og kommunikationsklasser som er hhv. specialklasser og tilbud til skolebørn, der har sproglige og kommunikative vanskeligheder fx pga. høretab.

Sproghuset på Spættevej 2-4 er base for Kompetencecentret. Specialklasserne har til huse på Møllevangskolen under ledelse af skoleleder på Møllevangskolen, Majbritt Jensen.

Kompetencecenterets mål er også at udbrede viden blandt andet i form af kurser om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation.

De børn der har behov for og kan drage nytte af et tilbud, der ligger ud over distriktsindsatsen, skal indstilles til PPR, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, som varetager den endelige visitation.

Sproghuset består af 3 afdelinger: Stueetagen, 1. etage og Annekset.

 • I stueetagen finder du PPR’s sproggrupper for førskolebørn og stammegrupper, som er tilbud for 0 – 18 årige børn og unge.
 • På 1. salen har vi de ydelser for førskolebørn, som tidligere blev varetaget af IKH. Her er der et tæt samarbejde mellem talehørekonsulenter, psykolog og fysioterapeut i forbindelse med sproggrupper og andre typer af udredningsforløb.
 • I annekset ved siden af huset holder Sprogbadet til, som er et tilbud for skolebørn fra hele Aarhus Kommune.

Sproggrupper

Sproggrupperne i Sproghuset er forløb af varieret længde for børn før skolealderen. Typisk vil forløbene i stueetagen være af kortere varighed end dem på 1. etage.

Sproghuset

Sproghuset 1. etage varetager undervisning af førskolebørn med svære tale-sproglige vanskeligheder. Der kan også være tale om vanskeligheder af mere sammensat karakter. 1. etage består af fire talehørekonsulenter, en psykolog og en fysioterapeut. Det betyder, at vi kan have et tæt tværfagligt samarbejde. Børnene kommer fra hele Aarhus Kommune, og de visiteres via PPR og Specialpædagogik.

Vi tilbyder forskellige undervisnings- og vejledningsforløb. Det er karakteren og graden af barnets vanskeligheder, der afgør, hvad vi tilbyder barnet.

Fælles for grupperne

I den periode barnet er på kursus, er det faste taxachauffører, der henter hjemme eller i børnehaven. Ved ankomsten til Sproghuset, følger chaufføren barnet helt ind i Sproghuset.

 • En typisk sproggruppe består af seks børn, der i et halvt år mødes i fire timer, to formiddage om ugen.
 • Der er to talehørekonsulenter tilknyttet hver gruppe. Det giver mulighed for nærvær i et miljø, der stimulerer sproget.

Dagen forløber efter en fast struktur, så barnet oplever genkendelighed og dermed kan bruge sin energi på at lære nyt.

 • Dagen starter med fællesaktiviteter/fællesundervisning.
 • Efter en lille frugtpause, er der individuel undervisning, mens gruppens øvrige børn leger, tegner eller indgår i andre aktiviteter.
 • Efterfølgende spiser vi madpakker, og der er tid til en lille fælles opgave, inden børnene skal med taxa tilbage til børnehaven.

Vi visualiserer dagsprogrammet med billeder, da det er en god støtte for de fleste børn. Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og læringsstrategier, og giver barnet rig mulighed for at lære i et anerkendende miljø. Vi tilpasser gruppetilbuddet til de børn, vi har med at gøre.

Tre eksempler på gruppeforløb

Dysfasigruppen er et tilbud til børn, hvis sproglige udvikling er forstyrret eller forsinket. Barnet kan have en forsinket/forstyrret udvikling af sproget, der både kan påvirke sprogforståelsen og dét barnet producerer/siger, fx ses vanskeligheder ift barnets ordforråd, evne til at bøje og mobilisere ord samt evnen til at danne korrekte sætninger. Ofte er både forståelsen af og barnets evne til at producere sproget påvirket.

Til tider er barnets overblik og evne til at strukturere ligeledes nedsat. Graden og kompleksiteten af vanskelighederne varierer fra barn til barn. I gruppen arbejdes der med sprogets grundlæggende strukturer og med regler for den almindelige kommunikation, herunder det at vente på tur og holde fokus. Endvidere arbejdes der med at udvide ordforrådet, begrebsforståelsen, ordbøjning og sætningsopbygning. Sprogarbejdet foregår overvejende tematisk, og altid med udgangspunkt i det enkelte barns vanskeligheder og på det niveau, hvor det enkelte barn er passende udfordret. Hos børn med vanskeligheder af mere sammensat karakter inddrages psykolog og fysioterapeut altid i det omfang, det er relevant. Der er endvidere mulighed for henvisning til yderligere udredning.

Fonologigruppen er for børn, hvis primære vanskelighed er udtalen. Børnenes sprogforståelse er oftest alderssvarende.

Undervisningen i fonologigruppen foregår både fælles og individuelt som lege og lydlige aktiviteter. Undervisningen tager altid udgangspunkt i og tilpasses det enkelte barns niveau. I fællesundervisningen introduceres børnene til de danske sproglyde, og der arbejdes bredt med at styrke barnets fonologiske opmærksomhed. Dette gøres på mange forskellige måder. For eksempelvis med øvelser i at skelne mellem sproglyde, lege med rim og remser samt øvelser i at skærpe barnets bevidsthed om at brug af forskellige lyde påvirker betydningen.

Den individuelle undervisning målrettes barnets specifikke udtalevanskeligheder. Her udvælges barnets øvelyde, som der arbejdes fokuseret med, og når barnet er parat, gives der øve materialer med hjem. Teamets fysioterapeut kan inddrages i vurderingen af, om der ligger mundmotoriske vanskeligheder til grund for udtalevanskelighederne.

Hos børn med vanskeligheder af mere sammensat karakter inddrages altid psykolog og fysioterapeut i det omfang, det er relevant.

Observationsforløb er et kortere forløb, hvor Sproghusets tværfaglige team arbejder tæt sammen for at lavet en udredning af barnets vanskeligheder med på en mere specifik vurdering af fremtidigt undervisnings- og/eller vejledningsbehov.

Sprogbad – et kursus for børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder

Sprogbadet er et intensivt forløb med fokus på det enkelte barns sproglige og kommunikative udvikling. I sprogbadet arbejdes der med et afgrænset tema med fokus på sproget via mange indgangsvinkler og gentagelser. Undervisningen varetages af en talehørelærer, samt en lærer.

Målgruppe: Sprogbadet tilbydes normaltbegavede elever med forsinket sproglig udvikling og kommunikative vanskeligheder.

Visitation: PPR og Specialpædagogik visiterer til Sprogbad to gange om året, i december og juni. Indstilling til Sprogbad sker i et samarbejde mellem skolens ledelse, talepædagog og forældre.

Varighed: 10 uger á 10 time om ugen. Timerne er fordelt på tre dage fra kl. 8 - 11.30.

Test: Inden forløbets start testes børnene talepædagogisk og psykologisk med henblik på at afklare om barnets vanskeligheder ligger indenfor målgruppen. Testningen udføres af de lokale talepædagoger og psykologer inden en eventuel indstilling til kurset. Indstilling sker i samarbejde med skolens leder, klasselærer og forældrene. Efter optagelse på kurset foretages ordforklaringer ud fra fokusord i relation temaet. Eleven forklarer fokusord, før og efter forløbet, samt efter et år. Ordforklaringerne udføres for at afklare barnets viden om temaet, samt som evaluering af barnets udbytte af forløbet. 

Mål for den enkelte elev i sprogbadet:

 • Udvidelse af passivt og aktivt ordforråd med udgangspunkt i tematiseret undervisning
 • Nuancering af sprogbruget

Kurset fordrer en høj grad af forældreinddragelse. Inden forløbets start afholdes forældremøde med information om forløbets mål og indhold, samt en gennemgang af forventninger til forældrenes indsats gennem forløbet. Hver uge vil forældrene få tilsendt en ugeplan, der indeholder et overblik over ugens indhold, samt hjemmeopgaver, som forventes arbejdet med ud over kursustiden. Hjemmeopgaverne indeholder konkrete tilgange til arbejdet med sprog og sprogbrug i hjemmet.

Afslutning: Kurset afsluttes med udarbejdelse af en handleplan med forslag til det fremtidige arbejde i hjemmet og i distriktsklassen, samt et afsluttende møde for forældre og professionelle omkring barnet.

Finansiering: Kurset er centralt finansieret for alle folkeskoleelever i Aarhus Kommune. Vedr. elever fra privatskoler og skoler udenfor Aarhus pålægges skolen en kursusafgift.

Praktisk: Vi bevilger taxatransport til og fra Sprogbadet. Forløbet finder sted på kommunens Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation.

Sproghuset afholder forskellige kurser løbende. Kurserne kan enten være for daginstitutioner

Tegn til Tale

Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation har forskellige tilbud til de voksne omkring et barn, der skal i gang med at anvende eller som allerede anvender tegn til tale.

Tegn til Tale anvendes primært til hørende børn, der af den ene eller anden grund ikke er kommet i gang med den sproglige udvikling. Kurserne tilpasses behov.

Forældre/familie

 • Der tilbydes vejledning og den første undervisning af tegn til tale i hjemmet. Deltagere kan være forældre, bedsteforældre og andre, der har deres hyppige gang i barnets hjem. Der henvises gennem PPR.
 • Kursusforløb i Sproghuset for forældre. Niveauet tilpasses deltagernes aktuelle behov. Der henvises gennem PPR.

Pædagogisk personale

 • Der tilbydes grundkursus og vejledning samlet til en personalegruppe (hele personalegruppen eller stuepersonalet) i institutionen. Der henvises gennem PPR.
 • Tegn til tale kursusforløb for pædagogisk personale. Der udbydes kurser til begyndere og øvede. Kurserne opslås via Aarhus Kommunes kursusdatabase.

Der tilbydes vejledning omkring implementering af tegn til tale i institutionens dagligdag via deltagelse i institutionens almindelige aktiviteter. Der henvises gennem PPR.